Komisja rewizyjna i jej zadania

Komisja rewizyjna działa w jednostkach samorządu terytorialnego. Powołuje się ją obligatoryjnie, a jej głównym zadaniem jest kontrola działalności zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a zatem zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Komisja rewizyjna kontroluje również jednostki sektora finansów publicznych zaliczane do tzw. samorządowego sektora finansów publicznych. Są to samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, a zatem odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu lub rada gminy, może nakładać na komisję rewizyjną także inne

Program postępowania naprawczego

Program postępowania naprawczego jest instytucją uregulowaną w ustawie Prawo bankowe. Komisja Nadzoru Finansowego może zalecić bankowi w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością banków przygotowanie programu naprawczego. Przygotowuje się go na czas określony w latach. Program naprawczy z reguły przewiduje redukcję kosztów działalności banku, prowadzenie bardziej ostrożnej polityki kredytowej oraz poprawę jakości zarządzania ryzykiem. W ostatnim czasie Bank BPH został zobowiązany do przygotowania programu postępowania naprawczego. Jeżeli bank nie stosuje się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, to może ona podjąć decyzję o zastosowaniu daleko idących

Z czego składa się uchwała budżetowa?

Uchwała budżetowa składa się z planu dochodów i wydatków budżetu jednostki. Zawiera on wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań, a także zadań wykonywanych w oparciu o porozumienia z organami administracji rządowej i zadań, które są realizowane w drodze umów lub porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego. W planie dochodów i wydatków budżetu samorządowego trzeba wyszczególnić planowane kwoty odchodów bieżących i dochodów majątkowych wg ich źródeł zgodnie z układem działów klasyfikacji budżetowej. Chodzi tu zwłaszcza o środki uzyskane z tytułu dota