Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘System podatkowy

Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe są papierami wartościowymi, które mogą być emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna oraz przez osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Charakterystyczną cechą obligacji przychodowych jest przyznanie obligatariuszowi prawo do zaspokojenia roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta. Obligatariusz może zaspokoić roszczenie z całości lub części przychodów, albo majątku przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pochodzących z emisji obligacji. Emitent może też ustalić, że roszczenia obli

Fundusz Kas i jego zadania

Fundusz Kas jest funduszem własnym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego utworzonym w celu ochrony interesów podmiotów przechowujących środki finansowe na rachunkach spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Utworzenie Funduszu Kas pozwoliło na objęcie SKOK-ów systemem gwarantowania depozytów. Suma środków objętych gwarancją wynosi równowartość 100 000 euro, przy czym jest to maksymalny limit gwarancji. Dotyczy ona środków zgromadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej na jednym lub więcej rachunkach należących do tego samego podmiotu. Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela pomocy SKOK-om w sytuacji zagrożenia ich wypłacalności. Fundus

Tryby korygowania deklaracji

W polskim prawie podatkowym można wyróżnić trzy tryby korygowania deklaracji. Pierwszy tryb polega na tym, że podmiot, który złożył deklarację samodzielnie dokonuje korekty deklaracji przekazując ją naczelnikowi urzędu skarbowego wraz z wyjaśnieniem przyczyn korekty i podaniem powodów zamieszczenia nieprawidłowych informacji. Pierwszy tryb polega zatem na zastosowaniu metody samokontroli. Drugi tryb korygowania deklaracji dotyczy korekty dokonywanej z urzędu obejmującej oczywiste pomyłki i błędy rachunkowe. Korekta deklaracji zostaje przekazana podmiotowi, który ją złożył. Przysługuje mu prawo sprzeciwu do korekty w terminie 7 dni od jej doręczenia. Jeżeli pod