Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘System podatkowy

Kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym

Kontrola wewnętrzna jest niezmiernie istotna dla prawidłowego zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym. Obecnie obowiązują wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej INTOSAI GOV 9100. Zostały one przetłumaczone na język polski przez Najwyższą Izbę Kontroli. We wspomnianym wyżej dokumencie znajdują się ramy systemu kontroli wewnętrznej dotyczącej sektora publicznego. Obejmuje on także zasady oceny systemu z uwzględnieniem etycznego aspektu działań podejmowanych w ramach kontroli wewnętrznej. Ważnym dokumentem jest także tzw. Pomarańczowa Księga, która dotyczy zarządzania ryzykiem oraz wyznacza pewne zasady i przedstawia ważne koncepcje. Dokument zost

Z czego składa się uchwała budżetowa?

Uchwała budżetowa składa się z planu dochodów i wydatków budżetu jednostki. Zawiera on wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań, a także zadań wykonywanych w oparciu o porozumienia z organami administracji rządowej i zadań, które są realizowane w drodze umów lub porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego. W planie dochodów i wydatków budżetu samorządowego trzeba wyszczególnić planowane kwoty odchodów bieżących i dochodów majątkowych wg ich źródeł zgodnie z układem działów klasyfikacji budżetowej. Chodzi tu zwłaszcza o środki uzyskane z tytułu dota

Co to jest zastaw skarbowy?

Zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku doręczenia decyzji ustalającej oraz z tytułu zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Zastaw skarbowy przysługuje na wszystkich rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, które są własnością podatnika lub współwłasnością łączną podatnika i jego małżonka. Wartość poszczególnych rzeczy lub praw musi wynosić jednak co najmniej 12400 zł w dniu ustanowienia zastawu. Nie można obciążyć rzeczy, ani prawa majątkowego, które nie podlegają egzekucji lub mogą być przedmiotem hipoteki. Zastaw skarbowy przysług