Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Upadłość banku

Upadłość banku występuje w dwóch sytuacjach, które zostały określone w ustawie Prawo bankowe. Pierwsza sytuacja, w której można mówić o upadłości banku to nieregulowanie zobowiązań banku w zakresie wypłaty środków gwarantowanych na rachunkach bankowych. Wówczas Komisja Nadzoru Finansowego w terminie 5 dni od stwierdzenia tej okoliczności podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego. Może ona podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny, albo występuje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W pierwszym przypadku to przejmujący bank przejmuje wszystkie prawa i zobowiązania upadłego banku, dlatego wymagana jest jeg

Program sanacyjny

Program sanacyjny jest przygotowywany przez Radę Ministrów i przedkładany Sejmowi w dwóch sytuacjach. Pierwsza sytuacja występuje wtedy, gdy relacja kwoty państwowego długu publicznego przekracza 55%, ale nie przekracza 60% produktu krajowego brutto. Druga sytuacja występuje wtedy, gdy wspomniana relacja wynosi więcej niż 60%. Rada Ministrów ma wówczas obowiązek przedłożyć sejmowi plan sanacyjny w ciągu miesiąca od ogłoszenia relacji. Plan sanacyjny zawiera informacje o przyczynach wystąpienia tak wysokiej relacji państwowego długu publicznego względem PKB. Zawiera on także proponowane rozwiązania problemu oraz prognozę na kolejne kilka lat dotyczącą poprawy sy

Cechy dochodów publicznych

Dochody publiczne można podzielić z uwagi na różne kryteria. Na przykład, ze względu na kryterium budżetu zwykło się wyróżniać dochody budżetu państwa i dochody jednostek samorządu terytorialnego. Według kryterium funkcji można natomiast wyróżnić dochody zasadnicze i uboczne. Dochody zasadnicze maja na celu zasilenie budżetu, zaś uboczne mają marginalne znaczenie. Zalicza się do nich m.in. darowizny, dochody z grzywien i spadki. Dochody mogą być bezzwrotne lub zwrotne, odpłatne bądź nieodpłatne. Pojęcie dochodów publicznych nie jest tożsame z pojęciem przychodów. Podobnie, nie powinno się utożsamiać pojęcia wydatków i rozchodów. Przychody i rozchod