Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Biegły rewident w samorządzie

Roczne sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego jest badane prze biegłego rezydenta. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów ustawy o finansach publicznych. Warunkiem aktualizowania się tego obowiązku jest liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. Bierze się pod uwagę liczbę ustaloną przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 31 grudnia, ale nie roku budżetowego, tylko roku poprzedzającego rok, którego dotyczy sprawozdanie. Gdy liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy sporządzone sprawozdanie finansowe musi być zbadane przez biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta jest uwzględniana przez organ stanowiący jednostki samorządu

Jakie zadania ma audytor wewnętrzny?

Audytor wewnętrzny jest odpowiedzialny za nadzorowanie i monitorowanie procesu usprawniania systemu kontroli wewnętrznej. Podejmuje on zatem wszelkie działania umożliwiające redukcję nieprawidłowych rozwiązań i wdrażanie poprawnych mechanizmów. Jednym z jego zadań jest prowadzenie kontroli zapobiegawczej. Trudno jest uniknąć niektórych nieprawidłowości, dlatego jeżeli już do nich dojdzie audytor wewnętrzny bada problemy i obszary o największym ryzyku. Wyniki badań są wykorzystywane w celach zapobiegawczych, ale nie tylko. Na ich podstawie można także wdrożyć rozwiązania, które pozwolą zniwelować negatywne skutki i zredukować problem. Efekty działania audyt

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny został powołany w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i posiada on osobowość prawną. Siedziba BFG znajduje się w Warszawie. Prowadzi on działalność w oparciu o statut, który jest nadawany przez Ministra Finansów po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Statut jest nadawany w formie rozporządzenia. Określa on zadania, sposób organizacji oraz rodzaje i sposób tworzeni funduszy własnych. W statucie określa się także zasady gospodarki finansowej. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest nadzorowany przez Ministra Finansów. Kryterium nadzoru obejmuje legalność i zgodność działa