Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘Płynność finansowa

Likwidacja banku

Decyzja o likwidacji banku może być podjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego w dwóch przypadkach. Wydanie decyzji o likwidacji banku odbywa się z jednoczesnym uchyleniem zezwolenia na utworzenie banku. Przesłanką do likwidacji banku jest nierealizowanie zaleceń lub nakazów KNF wydanych przez ten organ w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem bankowym. Kolejną przesłanką jest wykonywanie działalności banku z naruszeniem prawa lub statutu. Bank może zostać zlikwidowany także w przypadku, gdy stwarza zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków bankowych bądź też uczestników obrotu na rynku finansowym. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdza istnienie jednej z

Zasady organizacji finansów lokalnych

Zasady organizacji finansów lokalnych zostały określone w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego oraz implementowane do polskiego prawa finansowego. Można wyróżnić osiem zasad organizacji finansów lokalnych, a mianowicie zasadę adekwatności, autonomii podatkowej, konsultacji, Dostępu do narodowego rynku kapitałowego, ograniczonego stosowania dotacji celowych, solidarności oraz zasada zróżnicowania i elastyczności systemów finansowania. Zasada autonomii podatkowej została wyrażona w Konstytucji. Dotyczy ona możliwości pobierania opłat i podatków lokalnych przez gminę. Zasada adekwatności również została wyrażona w Konstytucji. Polega ona na tym, że wysokoś

Teoria budżetu cyklicznego

Teoria budżetu cyklicznego jest związana z zasadą równowagi budżetu. Zasada równowagi jest ukształtowaniem wydatków w taki sposób, żeby nie przekraczały one wysokości dochodów. Innymi słowy przestrzeganie zasady równowagi pozwala zapobiegać deficytowi budżetowemu. Przeciwną teorią jest wspomniana na wstępie teoria budżetu cyklicznego. Zgodnie z nią budżet państwa pozostaje pod wpływem cykli gospodarczych, w związku z czym deficyty i nadwyżki są naturalne. Inne teorie przeciwne zasadzie równowagi dotyczą teorii systematycznego deficytu oraz teorii impasu. Teoria impasu podchodzi do równowagi bardziej rygorystycznie niż teoria budżetu cyklicznego, ale nadal