Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘Płynność finansowa

Nadzór regionalnej izby obrachunkowej

Regionalna izba obrachunkowa sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego pod względem kryterium legalności. Regionalne izby obrachunkowe są jednostkami budżetowymi, a zatem należą do sektora finansów publicznych. Ich zadaniem jest między innymi opiniowanie projektu uchwały budżetowej. Regionalne izby obrachunkowe zostały wyposażone w środek nadzoru w postaci zastępczego ustalenia budżetu w zakresie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Regionalna izba obrachunkowa nadzoruje nie tylko gminy, ale także powiaty i województwa. Zastępcze ustalenie budżetu jest możliwe między innymi w sytuacji, gdy organ stanowiący jednostki samorządu teryto

Czym jest wieloletni plan finansowy państwa?

Wieloletni plan finansowy państwa jest uchwałą Rady Ministrów podejmowaną w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Zawiera ona prognozę rozwoju makroekonomicznego państwa na dany rok i trzy kolejne. Stosunki gospodarcze dynamicznie się zmieniają, dlatego konieczne jest coroczne aktualizowanie wieloletniego planu finansowego państwa. Projekt wieloletniego planu finansowego państwa jest przedkładany Radzie Ministrów przez Ministra Finansów. Należy dodać, że na podstawie tej uchwały Rady Ministrów zostaje przygotowany projekt ustawy budżetowej. Wymagana jest zgodność między tymi dwoma aktami, co jest drugim powodem, dla którego konieczne jest coroczne dokonywanie zmia

Elementy zmienne podatku VAT

Podatek VAT jest płacony przez osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują opodatkowanych czynności. Podmiotem czynnym podatku VAT jest Skarb Państwa. Dochody z tytułu podatku VAT to około 40% dochodów budżetu. Przedmiotem opodatkowania są odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług w kraju, eksport towarów i import towarów, a także wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Podstawą opodatkowania jest zapłata otrzymana przez podmiot, który dokonuje opodatkowanych czynności. Stawki w podatku VAT mają charakter procentowy. Są to stawki 23%