Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘Budżet państwa

Czym jest Skarb Państwa?

Skarb Państwa jest podmiotem posiadającym osobowość prawną i realizującym właścicielskie prawa państwa, czyli tzw. dominium. Skarb Państwa działa przez jednostki zwane stationes fisci, dlatego też nie został wymieniony w katalogu ustawowym jednostek sektora finansów publicznych. Można przyjąć, że do niego należy, jako część podsektora rządowego. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania innych państwowych osób prawnych, a te osoby nie odpowiadają za zobowiązania Skarbu Państwa. Ochronie interesów Skarbu Państwa służy Prokuratoria Generalna, która została powołana w 2005 roku w nawiązaniu do instytucji istniejącej w okresie dwudziestolecia międzywo

Zasady gospodarki finansowej

Zasady gospodarki finansowej są wyznaczane przez normy prawne o nadrzędnej pozycji względem innych norm regulujących sposób gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. Podstawową zasadą gospodarki finansowej jest zasada legalizmu w gromadzeniu środków finansowych na cele publiczne. Inną ważną zasadą jest zasada niefunduszowania, czyli niełączenia określonych dochodów z określonymi wydatkami. Pewnym wyjątkiem od tej zasady jest istnienie państwowych funduszy celowych. Wśród zasad gospodarki finansowej można wymienić także zasadę prognostycznego charakteru dochodów i dyrektywnego charakteru wydatków. Do katalogu podstawowych zasad gospodarki finansowej nale

Co oznacza koncentracja finansów?

Koncentracja finansów polega na gromadzeniu środków w celu ich późniejszego wydatkowania na określone cele. Stopień koncentracji finansów prywatnych jest bardzo niski w porównaniu ze stopniem koncentracji finansów publicznych. Finanse publiczne są gromadzone przez niewiele podmiotów, w odróżnieniu od finansów prywatnych. Środki publiczne są gromadzone w budżecie państwa oraz w państwowych funduszach celowych. Państwowe fundusze celowe są jednostkami sektora finansów publicznych, niemniej nie posiadają one osobowości prawnej i mają formę rachunków bankowych. Środki publiczne zgromadzone przez państwowe fundusze celowe są rozdysponowywane przez określone podm