Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘Budżet państwa

Program postępowania naprawczego

Program postępowania naprawczego jest instytucją uregulowaną w ustawie Prawo bankowe. Komisja Nadzoru Finansowego może zalecić bankowi w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością banków przygotowanie programu naprawczego. Przygotowuje się go na czas określony w latach. Program naprawczy z reguły przewiduje redukcję kosztów działalności banku, prowadzenie bardziej ostrożnej polityki kredytowej oraz poprawę jakości zarządzania ryzykiem. W ostatnim czasie Bank BPH został zobowiązany do przygotowania programu postępowania naprawczego. Jeżeli bank nie stosuje się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, to może ona podjąć decyzję o zastosowaniu daleko idących

Co oznacza nadpłata?

Nadpłata jest kwotą nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. W rozumieniu Ordynacji podatkowej nadpłatą będzie też nienależnie pobrana zaliczka lub zaliczka pobrana w wysokości większej od należnej. Zobowiązanie zapłacone przez płatnika lub inkasenta określone nienależnie lub w zbyt dużej wysokości, podobne jak zobowiązanie uiszczone przez osobę trzecią lub spadkobiercę również jest nadpłatą. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty podatku przez podatnika bądź pobrania podatku przez płatnika. W przypadku podatników podatku dochodowego nadpłata powstaje z dniem złożenia rocznego zeznania. Inne momenty powstania nadpłaty to złożenie deklaracji poda

Tworzenie banku

Formy organizacyjno – prawne banków zostały określone enumeratywnie w ustawie Prawo bankowe. Zgodnie z jej treścią jest możliwe tworzenie banków państwowych, banków spółdzielczych oraz banków w formie spółki akcyjnej. Bank państwowy powstaje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bank spółdzielczy może zostać założony wyłącznie przez osoby fizyczne. Wymagana jest liczba co najmniej 10 założycieli. Bank w formie spółki akcyjnej może być założony zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne, przy czym musi być ich co najmniej 3. Ograniczenie to nie